Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Procedura de raportare a evenimentelor de aviație civilă

Considerente generale

În România, raportarea evenimentelor de aviație civilă este reglementată prin Reglementarea aeronautică civilă română din 20 iulie 2016 privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC, care transpune în legislația națională prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei.

Astfel, informaţiile relevante privind siguranţa sunt colectate inclusiv prin sisteme de raportare obligatorie şi raportare voluntară a evenimentelor de aviaţie civilă, instituite la nivel european, naţional şi organizaţional în baza prevederilor regulamentelor europene. Sistemele de raportare sunt constituite în beneficiul organizaţiilor de aviaţie civilă şi al pasagerilor şi funcţionează pe baza principiilor "Culturii Juste" (Just Culture), ce include raportarea fără sancţiuni (no-penalty reporting), astfel încât să se asigure confidenţialitatea raportorilor şi persoanelor menţionate în rapoarte sau a altor informaţii care pot dezvălui identitatea raportorului şi a persoanelor menţionate în rapoarte şi utilizarea informaţiilor în scopul evitării repetării evenimentelor.

Sistemele de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă asigură şi schimbul de informaţii prevăzut de tratatele şi acordurile internaţionale la care România este parte contractantă. Schimbul de informaţii între bazele de date naţionale ale statelor membre se realizează prin aplicaţiile şi platformele ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) dezvoltate de Comisia Europeană, cu scopul de a:

 • detecta şi preveni eventualele situaţii cu risc semnificativ asupra siguranţei;
 • asigura accesul la informaţiile privind siguranţa pentru autorităţile naţionale de aviaţie civilă cu atribuţii în reglementarea şi supravegherea siguranţei şi în investigaţiile privind siguranţa în domeniul aviaţiei civile;
 • asigura accesul la informaţiile privind siguranţa pentru toţi agenţii aeronautici în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014.

Ministerul Transporturilor, prin Direcţia Transport Aerian, Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS), Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), precum şi toţi agenţii aeronautici civili români asigură, în părţile ce le revin, implementarea şi funcţionarea sistemelor de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă. Orice organizaţie certificată în România care este autorizată să furnizeze produse în domeniul aviaţiei şi/sau care utilizează, contractează sau recurge la serviciile persoanelor care sunt obligate să raporteze evenimentele în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române din 20 iulie 2016 privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC şi ale regulamentelor europene aplicabile.

Responsabilități specifice

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS):

 • colectează, evaluează, prelucrează, analizează, stochează şi diseminează informaţiile privind evenimentele de aviaţie civilă raportate;
 • instituie şi administrează baza de date naţională în care sunt stocate informaţiile provenite din rapoartele de eveniment transmise către AIAS;
 • introduce în baza de date naţională informaţiile primite în urma raportării obligatorii şi raportării voluntare, când acestea îndeplinesc prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 şi ale Reglementării aeronautice civile române din 20 iulie 2016 privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC;
 • în calitate de punct de contact, asigură transferul către ECR şi diseminarea către părţile interesate a informaţiilor de siguranţă stocate în baza de date naţională;
 • efectuează investigaţiile privind siguranţa accidentelor şi incidentelor grave, precum şi a altor evenimente cu risc semnificativ pentru siguranţă, în baza legislaţiei aplicabile domeniului, în vigoare;
 • efectuează investigaţiile privind siguranţa ale altor evenimente decât accidentele sau incidentele grave, dacă cercetările/investigaţiile interne efectuate de agenţii aeronautici nu au identificat cauzele reale ale evenimentelor şi măsurile corective/preventive sunt inadecvate sau insuficiente;
 • emite recomandări de siguranţă în conformitate cu Regulamentul (UE) 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE;
 • după caz, solicită oricărui agent aeronautic civil efectuarea şi transmiterea, în termen de 90 de zile, a unui raport intern privind analiza oricărui eveniment de aviaţie civilă raportat, pentru care nu s-au primit informaţii suficiente/subsecvente;
 • ia măsuri, potrivit competenţelor sale, pentru a informa autorităţile şi organizaţiile de aviaţie civilă străine cu privire la aspectele de siguranţă identificate ca urmare a rapoartelor de eveniment primite, în vederea remedierii şi prevenirii deficienţelor de siguranţă;
 • asigură calitatea datelor din baza de date naţională;
 • asigură protecţia, confidenţialitatea şi utilizarea adecvată a informaţiilor primite;
 • asigură accesul deplin al AACR la baza de date naţională;
 • pune la dispoziţia organizaţiilor mijloace sau materiale de îndrumare în conformitate cu prevederile prezentei reglementări;
 • desemnează personal din cadrul propriei organizaţii pentru a face parte din reţeaua de analişti instituită la nivel european în domeniul siguranţei (Network of Analysts).

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR):

 • evaluează şi analizează informaţiile din baza de date naţională în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii nivelului de siguranţă;
 • utilizează datele din baza de date naţională pentru atingerea obiectivelor din PNSAC;
 • în cadrul procesului de supraveghere a agenţilor aeronautici civili, se asigură că:
  • sistemul intern de raportare este implementat şi funcţional, iar evenimentele cu risc semnificativ pentru siguranţă sunt raportate către AIAS;
  • măsurile corective/preventive rezultate în urma investigaţiilor interne ale evenimentelor de aviaţie civilă sunt implementate şi eficiente;
  • recomandările de siguranţă emise de AIAS în atenţia AACR sunt implementate;
 • ia măsuri, potrivit competenţelor sale, pentru a informa autorităţile şi organizaţiile de aviaţie civilă străine cu privire la aspecte de siguranţă identificate ca urmare a analizelor efectuate;
 • desemnează personal calificat pentru a face parte din reţeaua de analişti instituită la nivel european în domeniul siguranţei (Network of Analysts).

Organizațiile stabilite în România:

 • să instituie la nivel intern sisteme de raportare obligatorie şi raportare voluntară (sistemele de raportare fiind parte integrantă a sistemelor de management al siguranţei dezvoltate în cadrul organizaţiilor), potrivit obligaţiilor ce le revin conform legislaţiei aplicabile în vigoare;
 • să raporteze către AIAS informaţiile detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă colectate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014;
 • să se asigure că informaţiile din rapoartele transmise către AIAS sunt complete şi coerente conform legislaţiei aplicabile în vigoare;
 • să asigure furnizarea datelor suplimentare solicitate de AIAS;
 • să analizeze/investigheze intern imediat orice eveniment raportat care a afectat sau poate afecta siguranţa, în vederea stabilirii de măsuri corective/preventive;
 • să se asigure că măsurile corective/preventive stabilite în urma analizei/investigării interne sunt implementate şi eficiente;
 • la solicitarea AACR, să transmită orice raport de eveniment sau document elaborat conform pct. 7.1.(3) din Reglementarea aeronautică civilă română din 20 iulie 2016 privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC;
 • în cazul în care au loc acţiuni subsecvente raportării, să informeze raportorul asupra finalităţii demersului său;
 • să respecte principiile "Culturii juste" prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 376/2014;
 • să asigure protecţia informaţiilor referitoare la datele de identificare ale raportorilor şi persoanelor menţionate în rapoarte sau altor informaţii care pot dezvălui identitatea raportorului şi a persoanelor menţionate în rapoarte;
 • să utilizeze mijloacele de raportare indicate (formular de raportare pus la dispoziţie pe site-ul AIAS sau format fişier E5X sau prin intermediul aplicaţiei ECCAIRS fişier format e5f);
 • în procedurile interne de raportare ale aerodromurilor, să se detalieze elemente specifice de raportat, cel puţin pentru punctele 1.2.(2), 1.2.(5), 1.3.(3), 1.3.(4), 1.3.(6), 1.3.(7), 1.3.(8) din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului. Elementele specifice de raportat se corelează cu cerinţele tehnice şi operaţionale reglementate ce decurg din operaţiunile permise pentru aerodromurile în cauză.

Evenimente și evenimente cu risc semnificativ pentru siguranță

Prin eveniment înțelegem orice eveniment legat de siguranţă care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanţii acesteia sau orice altă persoană şi include în special accidentele şi incidentele grave, iar prin eveniment cu risc semnificativ pentru siguranţă se înțelege orice eveniment menţionat în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Raportarea obligatorie și raportarea voluntară

Raportarea obligatorie

Raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile este obligatorie.

Pentru raportarea obligatorie se utilizează:

 • sistemele de raportare obligatorie dezvoltate la nivel intern în cadrul organizaţiilor; şi
 • sistemul de raportare obligatorie, instituit de AIAS la nivel naţional. În acest caz, raportarea către AIAS se va face după cum urmează:
  • on-line pe pagina web a AIAS - secțiunea Notificări (prin utilizarea formularelor on-line pentru raportarea evenimentelor din aviația generală și aviația comercială);
  • pentru organizaţiile care utilizează în sistemul intern de raportare aplicaţia ECCAIRS, prin transmiterea raportului de eveniment în format ECCAIRS, compatibil cu versiunea utilizată în sistemul naţional de raportare.
 • raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile se face de persoanele fizice (enumerate la art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014) prin sistemul de raportare instituit la nivel intern de organizaţie, în conformitate cu procedurile interne de raportare, către funcţia sau structura internă responsabilă cu gestionarea raportărilor interne; în cazul în care raportarea nu se realizează prin sistemul intern, persoanele fizice pot să îşi îndeplinească obligaţia de raportare utilizând sistemul instituit de AIAS la nivel naţional, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, de maximum 72 de ore de la momentul în care au luat cunoştinţă de producerea evenimentului; atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat şi către AIAS în vederea evitării dublei raportări; evenimentul este raportat de organizaţie către AIAS potrivit prevederilor Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

În cazul accidentelor şi incidentelor grave, raportarea se face atât intern, la nivelul organizaţiei, cât şi către AIAS, în cel mai scurt timp posibil, de orice persoană fizică sau juridică care deţine informaţii relevante:

 • telefonic, cât mai curând posibil, la numărul de telefon +40 751 192088 (disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7) și la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • prin sistemul de raportare instituit la nivel naţional, în maximum 72 de ore.

Rapoartele de eveniment conţin cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014, iar în cazul accidentelor şi incidentelor grave notificarea va conţine, pe cat posibil, următoarele informaţii:

 • tipul evenimentului: accident sau incident;
 • constructorul, modelul, naţionalitatea, înmatricularea, numărul de serie al aeronavei;
 • numele deţinătorului, al operatorului aeronavei;
 • numele pilotului comandant;
 • data şi ora producerii accidentului sau incidentului;
 • ultimul punct de decolare şi punctul planificat de aterizare;
 • poziţia aeronavei faţă de puncte definite geografic, latitudinea şi longitudinea;
 • numărul membrilor echipajului şi al pasagerilor aflaţi la bord, decedati sau răniţi grav, numărul altor persoane decedate sau ranite grav;
 • descrierea cat mai amănunţită a modului în care s-a produs evenimentul şi a distrugerilor cauzate aeronavei;
 • măsuri imediate întreprinse pentru înlăturarea consecinţelor evenimentului, precum şi organele de intervenţie şi salvare, organele de constatare şi de cercetare penală sau orice alte organe autorizate, potrivit legii, sesizate şi/sau care au intervenit la locul producerii evenimentului;
 • caracteristicile fizice ale locului accidentului sau incidentului, posibilităţi de acces;
 • identificarea persoanei care transmite notificarea.

De asemenea, raportorul poate furniza suplimentar şi alte informaţii pe care le consideră relevante în vederea identificării şi descrierii pericolelor şi determinării factorilor de risc.

Rapoartele de eveniment, care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranţă şi care sunt colectate intern, se transmit către AIAS în maximum 72 de ore de la luarea la cunoştinţă a evenimentului, prin grija funcţiei (persoanei)/structurii interne responsabile cu gestionarea rapoartelor.

În situaţia în care raportorii au dubii asupra obligativităţii raportării, se recomandă raportarea evenimentului.

Raportarea voluntară

Orice persoană este încurajată să raporteze voluntar orice eveniment şi orice informaţie, percepute ca fiind un pericol real sau potenţial pentru siguranţa aviaţiei, către funcţia/structura internă a propriei organizaţii şi/sau direct către AIAS.

Pentru raportarea voluntară se utilizează:

 • sistemele de raportare voluntară interne, instituite la nivelul organizaţiilor; şi/sau
 • sistemul de raportare voluntar, instituit de AIAS la nivel naţional. În acest caz, raportarea către AIAS se va face după cum urmează:
  • on-line pe pagina web a AIAS; sau
  • prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a AIAS şi transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poştă electronică etc.).

Atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat şi către AIAS în vederea evitării dublei raportări. Evenimentul este raportat de organizaţie către AIAS potrivit prevederilor Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Informaţiile privind evenimentele de siguranţă care sunt raportate prin sistemul de raportare voluntară conţin cât mai multe din elementele prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) asigură anonimatul raportorului şi al persoanelor nominalizate în rapoarte şi utilizează informaţiile cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.

Persoana care raportează voluntar un eveniment de aviaţie civilă are şi posibilitatea transmiterii raportului în plic închis şi sigilat, cu menţiunea "CONFIDENŢIAL". Ulterior, în vederea stabilirii modului de tratare a evenimentului raportat, AIAS îşi rezervă dreptul de a contacta raportorul. Raportul iniţial este înregistrat în baza de date şi clasificat CONFIDENŢIAL, FĂRĂ DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTORULUI.

Tipărire Email

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.