Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Documente produse și gestionate

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS)

Consiliul de Conducere

 • Documentația aferentă ședințelor Consiliului de Conducere (convocator, materiale de ședință);
 • Corespondența privind desfășurarea ședințelor Consiliului de Conducere;
 • Împuternicirile membrilor Consiliului de Conducere, reprezentați ai Ministerului Transporturilor;
 • Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Conducere;
 • Hotărârile Consiliului de Conducere;
 • Registrul de evidență a hotărârilor adoptate de Consiliul de Conducere;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Conducere;
 • Ordine ale ministrului transporturilor privind numirea/revocarea membrilor Consiliului de Conducere al AIAS;
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Directorul General

 • Corespondența cu Ministerul Transporturilor – diverse departamente din structura ministerului;
 • Ordine ale ministrului transporturilor;
 • Protocoale de cooperare în domeniul de activitate al AIAS;
 • Corespondența cu diverse ministere, autorități și instituții publice;
 • Corespondența cu Parchete, Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • Corespondența cu agenții aeronautici civili;
 • Corespondență cu aeroporturile din România;
 • Corespondență cu Inspectoratul General al Poliției Române;
 • Corespondența internă cu structurile din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 • Note, referate, mandate, ordine de deplasare, rapoarte de deplasare;
 • Registrul Unic de Control;
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Direcția de Investigații și Analiză

 • Adresele și corespondența cu părțile implicate în accidentele și incidentele de aviație civilă; 
 • Dosare de investigații privind siguranța aviației civile;
 • Registrul de evidență a rapoartelor preliminare de investigație;
 • Registrul de evidență a rapoartelor finale de investigație;
 • Lista evenimentelor de aviație civilă investigate la nivelul AIAS;
 • Analize periodice privind siguranța aviației civile;
 • Rapoarte sintetice semestriale privind siguranța aviației civile
 • Registrul evenimentelor de aviație civilă raportate la AIAS;
 • Rapoartele de eveniment (notificări);
 • Rapoartele de investigație internă
 • Corespondența cu diferite instituții și persoane fizice;
 • Recomandări privind siguranța aviației civile; 
 • Adresele și corespondența dintre AIAS și destinatarii recomandărilor privind siguranța aviației civile;
 • Acte normative și propuneri de amendamente pentru diferite acte normative, regulamente europene și internaționale din domeniul de activitate al AIAS;
 • Proceduri operaționale și/sau proceduri de sistem specifice activităților desfășurate în cadrul Direcției de Investigații și Analiză;
 • Documente privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM);
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Direcția Economică

 • Situații financiare lunare, trimestriale, semestriale și anuale;
 • Bugete anuale de venituri și cheltuieli (inclusiv referate de necesitate și note de fundamentare);
 • Liste de investiții;
 • State de plată salarii;
 • Foi de pontaj; 
 • Declarații privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
 • Declarații informative privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile realizate de beneficiarii de venit din cadrul AIAS;
 • Deschideri de credite bugetare;
 • Registrul Jurnal; 
 • Registrul Inventar;
 • Registrul Cartea Mare;
 • Note contabile;
 • Referate, note, adrese diverse, corespondențe cu terții, debite, rețineri;
 • Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate (facturi, ordonanțări, note de intrare-recepție);
 • Extrase/ordine de plată; 
 • Bonuri fiscale, chitanțe, dispoziții de plată/încasare, ordine de deplasare, deconturi de cheltuieli;
 • Decizii de plată a tarifului datorat de către aeroporturile din România;
 • Registrul de documente CFP (control financiar preventiv); 
 • Documente aferente activității de inventariere: liste de inventariere, declarații, anexe, documente de casare, note, procese-verbale;
 • Fișe de conturi sintetice și analitice;
 • Dosare de achiziții publice;
 • Corespondența privind activitățile de achiziții publice;
 • Program de achiziții (propuneri, referate, note);
 • Registrul operațiunilor generatoare de obligații de plată (ROGOP);
 • Bonurile de consum;
 • Bonurile de mișcare;
 • Fișele mijloacelor fixe; 
 • Fișele obiectelor de inventar;
 • Fișele de magazie;
 • Referate, note, adrese diverse;
 • Documentele privind protecția și stingerea incendiilor (PSI) și protecția muncii
 • Registrul privind licențele software;
 • Registrul de inventar pentru echipamentele hardware sau software al echipamentelor periferice și tehnicii de calcul;
 • Inventarele documentelor primite de la structurile din cadrul instituției pentru depozitul de arhivă;
 • Procesele-verbale de predare-primire a inventarelor pentru depozitul de arhivă;
 • Documentele de selecționare a documentelor din depozitul de arhivă și corespondența cu Arhivele Naționale ale României;
 • Procesele-verbale de scoatere a documentelor din evidența depozitului de arhivă;
 • Procesele-verbale de constatare a deteriorării sau lipsei documentelor din depozitul de arhivă; 
 • Nomenclatoarelele arhivistice ale AIAS;
 • Registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice din depozitul de arhivă;
 • Registrul de depozit al arhivei;
 • Registrul de arhivă în care se consemnează documentele consultate, precum și cele multiplicate și eliberate de către depozitul de arhivă al AIAS în baza aprobării Directorului General;
 • Registrul de evidență a matricilor sigilare;
 • Inventarele colecției de matrici sigilare;
 • Proceduri operaționale și/sau proceduri de sistem specifice activităților desfășurate în cadrul Direcției Economice;
 • Documente privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM);
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Serviciul Juridic, Administrativ și Resurse Umane

 • Deciziile interne emise de Directorul General;
 • Registrul de evidență a deciziilor emise de Directorul General;
 • Deciziile de investigații privind siguranța aviației civile emise de Directorul General;
 • Cereri de chemare în judecată de natură civilă, comercială, contencios administrativ, penală și acte legate de litigii, hotărâri judecătorești;
 • Hotărâri definitive, dispoziții și alte acte emise de instanțe și autorități publice;
 • Dosarele de instanță;
 • Legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de guvern, ordine de ministru;
 • Structura organizatorică (organigrama) a Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 • Statul de funcții;
 • Registrele de evidență a salariaților;
 • Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor cu funcție de conducere și ale membrilor Consiliului de Conducere din cadrul AIAS;
 • Contractele individuale de muncă și actele adiționale la acestea;
 • Ordinele și deciziile de angajări, transferuri, sancțiuni;
 • Situații centralizatoare privind încadrarea și vechimea în muncă a salariaților; 
 • Dosarele de personal;
 • Dosarele pentru ocuparea posturilor vacante prin concurs;
 • Corespondența privind înființările și desființările de posturi;
 • Normarea și încadrarea personalului;
 • Certificatele de concediu medical ale angajaților;
 • Dosarele de anchete disciplinare;
 • Adresele și corespondența cu diverse ministere, autorități, instituții și persoane fizice/jurdice;
 • Corespondența cu Ministerul Transporturilor privind activitatea de personal;
 • Adeverințele de salariat;
 • Cererile privind accesul la datele cu caracter personal;
 • Registrele de evidență a cererilor de acces la datele cu caracter personal;
 • Condicile de prezență;
 • Foile colective de prezență;
 • Fișele de evaluare a personalului;
 • Cererile de concediu de odihnă; 
 • Lucrările de corespondență privind retribuția angajaților;
 • Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă;
 • Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase;
 • Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare;
 • Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru;
 • Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă;
 • Fișele individuale de protecția muncii;
 • Rapoartele de activitate, referatele și informările legate de activitatea juridică;
 • Note interne;
 • Corespondența cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal pe probleme specifice Legi nr. 677/2001;
 • Proceduri operaționale și/sau proceduri de sistem specifice activităților desfășurate în cadrul Serviciului Juridic, Administrativ și Resurse Umane;
 • Documente privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM);
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Serviciul Comunicare și Relații Publice

 • Ordine ale ministrului transporturilor;
 • Corespondența cu Ministerul Transporturilor – diverse departamente din structura ministerului;
 • Corespondența cu diverse ministere, autorități, instituții și persoane fizice/jurdice;
 • Corespondență cu Parchete, Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • Corespondență cu agenții aeronautici civili;
 • Corespondență cu aeroporturile din România;
 • Corespondență cu organizațiile și asociațiile internaționale din domeniul de activitate al AIAS;
 • Registrele de intrare-ieșire a documentelor în-din secretariat;
 • Solicitări de informații de interes public, formulate în baza Legii nr. 544/2001;
 • Registrele pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public; 
 • Rapoartele anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • Petiții, formulate în baza Orgonanței Guvernului nr. 27/2002;
 • Registrele pentru înregistrarea și evidența petițiilor adresate AIAS;
 • Rapoartele semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor;
 • Cererile de acreditare a reprezentanților mass-media; 
 • Documentele necesare acreditării la AIAS a reprezentanților mass-media;
 • Registrele de evidență a acreditărilor reprezentanți mass-media;
 • Solicitări de presă;
 • Corespondența internă cu structrurile din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 • Alte documente – note, referate, note-mandat, rapoarte de deplasare, rapoarte de activitate, puncte de vedere etc.;
 • Studii și analize;
 • Regulamentul de împrumut al cărților aflate în biblioteca Serviciului Comunicare și Relații Publice; 
 • Rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Comunicare și Relații Publice;
 • Rapoartele anuale de activitate ale AIAS;
 • Corespondența cu Monitorul Oficial al României, în vederea publicării raportului anual de activitate al instituției;
 • Proceduri operaționale și/sau proceduri de sistem specifice activităților desfășurate în cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice;
 • Documente privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM);
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Compartimentul Audit Public Intern

 • Instrucțiuni, regulamente, ordine, norme metodologice privind activitatea de audit public intern; 
 • Rapoartele misiunilor de audit public intern;
 • Planurile anuale și multianuale de audit;
 • Rapoarte anuale de activitate;
 • Adrese, corespondență, note, referate;
 • Proceduri operaționale și/sau proceduri de sistem specifice activităților desfășurate în cadrul Compartimentului Audit Public Intern;
 • Documente privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM);
 • Inventarele documentelor și procesele-verbale de predare-primire a acestora la depozitul de arhivă.

Notă. Pentru realizarea acestei liste s-a utilizat Nomenclatorul arhivistic al AIAS, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996

Tipărire Email

Ultimele știri

România asigură secretariatul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

În cadrul celei de-a 19-a reuniuni plenare a Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile – ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), eveniment care a avut loc pe data de 26 septembrie 2019 în Varșovia (Polonia), doamna Simona WIST, Șeful Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), a fost desemnată Secretar ENCASIA.

Citește mai departe...

Comunicat de presă privind incidentul de aviație civilă produs în data de 9 iulie 2019 pe pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost notificată în data de 9 iulie 2019, în jurul orelor 20.00 LT, cu privire la faptul că o aeronavă comercială de tip ATR42-500 a aterizat pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, cu roțile trenului de aterizare blocate. Pasagerii și membrii echipajului de la bordul aeronavei au fost debarcați în siguranță.

Citește mai departe...

AIAS e emis raportul final de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017 în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat activitățile de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017, în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic, județul Caraș-Severin, în care a fost implicat elicopterul tip AS 350 B3 Écureuil, înmatriculat YR-DEX, operat de S.C Dunca Expediții S.A.

Citește mai departe...

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.