Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) în vigoare este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1013/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 28 octombrie 2010

Capitolul I. Dispoziții generale

Articolul 1

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumită în continuare AIAS, este organizată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament.

Articolul 2

AIAS asigură la nivel naţional şi internaţional investigarea accidentelor şi/sau incidentelor din aviaţia civilă română care au avut loc pe teritoriul României sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în România ori aparţin operatorilor înregistraţi în România.

Articolul 3

(1) În realizarea scopului său, AIAS colaborează cu Ministerul Transporturilor, precum şi cu alte ministere, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organisme private şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române ori străine specializate.

(2) AIAS cooperează cu instituţii similare din alte ţări pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate, precum şi cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene.

Capitolul II. Structura organizatorică

Articolul 4

În cadrul AIAS funcţionează compartimente specializate, care sunt organizate şi structurate în funcţie de următoarele criterii:

a) rolul şi responsabilităţile AIAS prevăzute de lege;

b) volumul, complexitatea şi specificul activităţilor de investigaţie privind siguranța aviației civile aflate într-un proces evolutiv continuu;

c) frecvenţa şi amploarea situaţiilor care necesită intervenţia AIAS;

d) caracterul operativ, tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate;

e) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului.

Articolul 5

Atribuţiile structurilor şi compartimentelor specializate ale AIAS se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere.

Capitolul III. Atribuțiile AIAS

Articolul 6

În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2018, şi în afară de atribuţiile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, AIAS îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură exercitarea activităţilor de investigaţie privind siguranța la nivel naţional şi internaţional în domeniul aviaţiei civile, în scopul creşterii şi menţinerii siguranţei aeriene la un nivel ridicat;

b) asigură creşterea şi menţinerea unui coeficient ridicat de siguranţă prin emiterea de recomandări pentru siguranţa zborului;

c) urmăreşte modul de implementare a recomandărilor de siguranţă a zborului;

d) transpune la nivel naţional reglementările europene şi internaţionale referitoare la investigaţia privind siguranța a evenimentelor de aviaţie civilă;

e) asigură organizarea şi administrarea bazei de date statistice referitoare la evenimentele de aviaţie de pe teritoriul României şi participă la schimbul de date specifice cu organizaţii internaţionale de aviaţie civilă;

f) elaborează strategia de comunicare internă şi externă privind activităţile specifice AIAS;

g) organizează şi realizează comunicarea permanentă cu publicul;

h) utilizează instrumente şi metodologii specifice comunicării prin internet în vederea facilitării schimbului de informaţii;

i) asigură pentru domeniul său de competenţă difuzarea şi publicarea materialelor informative şi a rapoartelor finale de investigaţie privind siguranța aviației civile;

j) desfăşoară orice alte activităţi care contribuie la promovarea imaginii instituţiei;

k) stabileşte strategia de formare continuă în vederea perfecţionării sau specializării personalului propriu şi elaborează planul de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia;

l) stabileşte cadrul tehnic şi logistic pentru formarea continuă a personalului;

m) coordonează şi controlează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului propriu;

n) cooperează cu instituţii de formare profesională din ţară şi din străinătate în vederea creşterii calităţii actului de investigaţie privind siguranța aviației civile;

o) reprezintă Ministerul Transporturilor în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul său de activitate;

p) asigură apărarea şi reprezentarea intereselor proprii la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii;

q) reprezintă şi, după caz, îşi apară interesele patrimoniale în relaţiile cu terţii;

r) administrează fondurile pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă;

s) elaborează proiectul anual de buget pe care îl supune aprobării ministrului transportului şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii;

t) achiziţionează sau închiriază, în condiţiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfăşurării activităţii proprii;

ţ) constată faptele contravenţionale săvârşite prin nerespectarea legislaţiei privind investigaţia privind siguranța a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă şi aplică sancţiunile contravenţionale aferente, potrivit competenţelor acordate AIAS, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Capitolul IV. Personalul AIAS

Articolul 7

(1) Personalul AIAS este constituit din:

a) inspectori AIAS, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, care au calitatea de investigatori accidente de aviaţie;

b) personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăşurării activităţii instituţiei.

(2) Condiţiile specifice de ocupare a posturilor de inspector AIAS sunt următoarele:

a) pentru inspectorul AIAS operaţional:

- să deţină diplomă de absolvire specialitatea personal navigant pilot;

- să deţină diplomă de absolvire studii superioare;

- să deţină o experienţă de zbor de minimum 10 ani;

- să deţină sau să fi deţinut calitatea de comandant de echipaj şi/sau pilot instructor;

b) pentru inspectorul AIAS inginer:

- să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Inginerie Aerospaţială sau echivalent;

- să deţină o experienţă în exploatare în domeniul aviaţiei de minimum 10 ani;

c) pentru inspectorul AIAS decodificare şi analiză date înregistratoare de zbor:

- să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Inginerie Aerospaţială sau echivalent specialitatea Instalaţii şi echipamente de bord sau să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei cu minimum 8 ani experienţă în domeniul aviaţiei.

Articolul 8

Salarizarea personalului AIAS se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare.

Articolul 9

(1) Personalul AIAS este supus prevederilor regulamentului intern şi celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Angajarea personalului pe funcţii de execuţie se face prin concurs.

(3) Personalul AIAS este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(4) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului AIAS se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către directorul general. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia.

(5) Personalul AIAS nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.

Articolul 10

(1) Inspectorii AIAS sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice în exercitarea atribuţiilor ce le revin, beneficiind de protecţie potrivit legii.

(2) Inspectorii AIAS sunt independenţi în derularea activităţii de investigaţie privind siguranța a evenimentelor de aviaţie civilă faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, faţă de operatori aerieni şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AIAS.

(3) Inspectorii AIAS vor utiliza legitimaţia şi insigna cu sigla specifică AIAS numai pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în limitele şi potrivit competenţelor stabilite prin lege şi prezentul regulament.

(4) Sigla, modelul legitimaţiei şi insigna de inspector AIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(5) Inspectorii AIAS se pot constitui sau pot face parte din organizaţii profesionale şi sindicale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Capitolul V. Organele de conducere

Articolul 11

(1) Conducerea AIAS este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general.

(2) Directorul general al AIAS este numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Directorul general al AIAS trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) experienţă în funcţie de conducere în domeniul aviaţiei civile de minimum 3 ani;

b) studii superioare de aviaţie sau studii superioare cumulate cu deţinerea unei licenţe de personal aeronautic pentru o perioadă de minimum 5 ani.

(4) Directorul general al AIAS este independent în luarea deciziilor cu privire la investigaţia privind siguranța a evenimentelor de aviaţie civilă faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate şi nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau entitate naţională.

(5) Membrii consiliului de conducere se numesc şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.

(6) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani şi poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor, din 4 în 4 ani.

(7) Directorul şi membrii consiliului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructură de transport aerian, la autorităţi de reglementare sau de siguranţă aeriană, la operatori aerieni şi la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AIAS;

b) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a acţionarilor ale entităţilor prevăzute la lit. a);

c) să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la lit. a).

(8) Directorul general şi membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (7) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.

(9) Mandatul preşedintelui şi al membrilor consiliului de conducere încetează în următoarele situaţii:

a) dacă nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (7);

b) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

c) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

d) prin demisie;

e) prin deces;

f) la expirarea sa;

g) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate prevăzut la alin. (8);

h) prin revocare de către ministrul transporturilor pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2018.

(10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor consiliului de conducere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau la instanţele competente de drept comun, potrivit legii.

(11) Salarizarea directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor.

Articolul 12

Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, extraordinare şi în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.

Articolul 13

(1) Consiliul de conducere îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

b) aprobă regulamentul intern al AIAS;

c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a AIAS, precum şi modificările la aceasta;

d) aprobă statul de funcţii;

e) aprobă strategia de dezvoltare şi de modernizare a AIAS;

f) numeşte şi revocă personalul cu funcţii de conducere, la propunerea directorului general al AIAS;

g) aprobă colaborarea cu specialişti din ţară şi din străinătate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului cu aceştia;

h) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii;

i) avizează programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, aprobă contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor investiţiile ce urmează a se realiza de către AIAS;

j) aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, pe care le poate derula în condiţiile legii;

k) aprobă contractele încheiate de AIAS;

l) aprobă situaţiile financiare periodice ale AIAS privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; m) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor;

n) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul AIAS;

o) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea AIAS;

p) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea AIAS, în conformitate cu reglementările în vigoare;

q) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul AIAS;

r) aprobă participarea AIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;

s) aprobă propunerile de premiere anuale şi trimestriale pentru persoanele din conducerea AIAS;

t) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a AIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor.

(2) Consiliul de conducere exercită orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor.

Articolul 14

(1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct.

(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii AIAS de către preşedintele consiliului de conducere.

Articolul 15

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condiţiile legii.

Articolul 16

(1) Directorul general al AIAS îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:

a) conduce activitatea AIAS, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege;

b) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea AIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

c) avizează strategia activităţii de investigaţie privind siguranța aviației civile, precum şi toate procedurile operaţionale, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii AIAS;

d) emite decizii de investigaţie pentru realizarea activităţilor de investigaţie  privind siguranța aviației civile;

e) aprobă componenţa şi repartizarea echipelor de inspectori AIAS care realizează investigaţii  privind siguranța aviației civile;

f) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul AIAS;

g) aprobă planul anual de audit intern;

h) angajează şi concediază personalul AIAS, potrivit prevederilor legale în materie;

i) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului AIAS, cu respectarea prevederilor legale;

j) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul AIAS;

k) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului AIAS la sfârşitul fiecărui an de activitate;

l) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu;

m) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului AIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri;

n) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul AIAS şi le înaintează Ministerului Transporturilor pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare;

o) reprezintă AIAS în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;

p) reprezintă AIAS în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă;

q) reprezintă AIAS în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce îl angajează faţă de aceştia;

r) exercită orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare, din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul AIAS.

(3) Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice ale AIAS, directorul general emite decizii de investigaţie privind siguranța aviației civile, metodologii si instrucţiuni.

(4) Atribuţiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu funcţie de conducere din compartimentele de specialitate ale AIAS.

Capitolul VI. Procedurile privind activitatea de investigație privind siguranța aviației civile

Articolul 17

(1) Activitatea de investigaţie privind siguranța aviației civile se desfăşoară potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2018.

(2) În activitatea AIAS, precum şi la redactarea unei notificări privind producerea unui eveniment de aviaţie şi a rapoartelor de investigaţie privind siguranța preliminare şi finale, se utilizează limba română şi, în funcţie de situaţie, limba engleză.

Articolul 18

(1) Activitatea de investigaţie privind siguranța aviației civile se desfăşoară numai în baza unei dispoziţii scrise de investigaţie privind siguranța, aprobată de directorul general, al cărei model se aprobă prin dispoziţie a acestuia.

(2) În situaţia în care AIAS efectuează investigaţia privind siguranța a unui eveniment de aviaţie civilă, preşedintele comisiei de investigaţie privind siguranța va fi numit doar din rândul inspectorilor AIAS.

(3) Pentru realizarea investigaţiei privind siguranța aviației civile stabilite prin ordin de investigaţie, inspectorii AIAS acţionează în comisii de minimum două persoane. În cadrul acestor comisii de investigaţie privind siguranța aviației civile pot fi cooptaţi specialişti din cadrul altor instituţii.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor, AIAS poate încheia contracte cu parteneri, colaboratori externi din ţară şi din străinătate specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.

(5) Pe tot parcursul desfăşurării activităţii de investigaţie privind siguranța aviației civile, inspectorii AIAS trebuie să aibă asupra lor legitimaţia de serviciu, precum şi copia deciziei de investigaţie privind siguranța, prevăzută la art. 16. alin. (3).

(6) Inspectorii AIAS desfăşoară activitatea de investigaţie privind siguranța aviației civile, după caz, pe tot teritoriul ţării şi/sau în străinătate, în condiţiile legii.

Articolul 19

Metodologia şi procedurile interne de investigaţie privind siguranța aviației civile, detaliate în funcţie de specificul evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi instrucţiunile şi ghidurile metodologice se aprobă prin decizie a directorului general al AIAS.

Capitolul VII. Bugetul de venituri și cheltuieli

Articolul 20

(1) AIAS întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al AIAS şi se aprobă în condiţiile legii.

(3) AIAS propune consiliului de conducere modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate sau garantate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, în lei şi în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Articolul 21

Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AIAS rămân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 22

AIAS poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în lei şi în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Articolul 23

(1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării AIAS, precum şi a celor generate de investigaţia privind siguranța a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă se asigură din venituri proprii.

(2) Sursele proprii AIAS se constituie potrivit legii.

(3) În cazul catastrofelor aeriene Guvernul alocă AIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transportului, pentru investigaţiile privind siguranța aviației civile.

Articolul 24

(1) Patrimoniul AIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigaţii transport aerian din cadrul Direcţiei generale de control, la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare AIAS în condiţiile legii.

(3) Patrimoniul ce urmează a fi preluat de AIAS este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminuează cu valoarea bunurilor preluate de AIAS.

Articolul 25

AIAS poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 26

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de serviciu, AIAS foloseşte mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată şi alte mijloace de lucru necesare, în condiţiile legii.

Tipărire Email

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.