Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Directorul General

Numirea și revocarea directorului general

Directorul general al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) este numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor.

Conform legislației în vigoare, directorul general trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • experienţă în funcţie de conducere în domeniul aviaţiei civile de minimum 3 ani;
 • studii superioare de aviaţie sau studii superioare cumulate cu deţinerea unei licenţe de personal aeronautic pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Mandatul directorului general încetează în următoarele situaţii:

 • dacă nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute mai sus;
 • în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
 • în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • prin demisie;
 • prin deces;
 • la expirarea sa;
 • în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate;
 • prin revocare de către ministrul transporturilor pentru încălcarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1013/2010 și ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2018.

Incompatibilități

Directorul general trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructură de transport aerian, la autorităţi de reglementare sau de siguranţă aeriană, la operatori aerieni şi la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 2. să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a acţionarilor ale entităţilor prevăzute la pct. 1;
 3. să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la pct. 1.

Dacă în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute mai sus, directorul general are la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.

Atribuțiile directorului general

Directorul general al AIAS îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:

 • conduce activitatea AIAS, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege;
 • organizează, coordonează şi îndrumă activitatea AIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;
 • avizează strategia activităţii de investigaţie privind siguranța aviației civile, precum şi toate procedurile operaţionale, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii AIAS;
 • emite decizii de investigaţie pentru realizarea activităţilor de investigaţie privind siguranța aviației civile;
 • aprobă componenţa şi repartizarea echipelor de inspectori AIAS care realizează investigaţii privind siguranța aviației civile;
 • coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul AIAS;
 • aprobă planul anual de audit intern;
 • angajează şi concediază personalul AIAS, potrivit prevederilor legale în materie;
 • aprobă promovarea şi sancţionarea personalului AIAS, cu respectarea prevederilor legale;
 • propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul AIAS;
 • coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului AIAS la sfârşitul fiecărui an de activitate;
 • aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu;
 • aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului AIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri;
 • elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul AIAS şi le înaintează Ministerului Transporturilor pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare;
 • reprezintă AIAS în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
 • reprezintă AIAS în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă;
 • reprezintă AIAS în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce îl angajează faţă de aceştia;
 • exercită orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare, din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.

Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul AIAS.

Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice ale AIAS, directorul general emite decizii de investigaţie privind siguranța aviației civile, metodologii si instrucţiuni.

Atribuţiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu funcţie de conducere din compartimentele de specialitate ale AIAS.

Independență

Directorul general este independent în luarea deciziilor cu privire la activitățile de investigații privind siguranța aviației civile faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate şi nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau entitate naţională.

Tipărire Email

Ultimele știri

România asigură secretariatul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

În cadrul celei de-a 19-a reuniuni plenare a Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile – ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), eveniment care a avut loc pe data de 26 septembrie 2019 în Varșovia (Polonia), doamna Simona WIST, Șeful Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), a fost desemnată Secretar ENCASIA.

Citește mai departe...

Comunicat de presă privind incidentul de aviație civilă produs în data de 9 iulie 2019 pe pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost notificată în data de 9 iulie 2019, în jurul orelor 20.00 LT, cu privire la faptul că o aeronavă comercială de tip ATR42-500 a aterizat pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, cu roțile trenului de aterizare blocate. Pasagerii și membrii echipajului de la bordul aeronavei au fost debarcați în siguranță.

Citește mai departe...

AIAS e emis raportul final de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017 în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat activitățile de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017, în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic, județul Caraș-Severin, în care a fost implicat elicopterul tip AS 350 B3 Écureuil, înmatriculat YR-DEX, operat de S.C Dunca Expediții S.A.

Citește mai departe...

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.