Pentru notificarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă, contactați-ne la numărul de telefon +40 751 192088 sau la adresa de e-mail notificari@aias.gov.ro

Consiliul de conducere

Conducerea Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din cinci persoane, al cărui preşedinte este directorul general.

Numirea și revocarea membrilor consiliului de conducere

Membrii consiliului de conducere se numesc și sunt revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor. Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani și poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor, din 4 în 4 ani.

Mandatul preşedintelui şi al membrilor consiliului de conducere încetează în următoarele situaţii:

 • dacă nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute mai sus;
 • în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
 • în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • prin demisie;
 • prin deces; 
 • la expirarea sa;
 • în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate; 
 • prin revocare de către ministrul transporturilor pentru încălcarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1013/2010 și ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2018.

Incompatibilități

Președintele şi membrii consiliului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructură de transport aerian, la autorităţi de reglementare sau de siguranţă aeriană, la operatori aerieni şi la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS);
 2. să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a acţionarilor ale entităţilor prevăzute la pct. 1;
 3. să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la pct. 1.

Președintele şi membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute mai sus au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.

Atribuțiile consiliului de conducere

Consiliul de conducere îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:

 • aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 • aprobă regulamentul intern al AIAS;
 • propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a AIAS, precum şi modificările la aceasta;
 • aprobă statul de funcţii al AIAS;
 • aprobă strategia de dezvoltare şi de modernizare a AIAS;
 • numeşte şi revocă personalul cu funcţii de conducere, la propunerea directorului general al AIAS;
 • aprobă colaborarea cu specialişti din ţară şi din străinătate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului cu aceştia;
 • avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al AIAS, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii;
 • avizează programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, aprobă contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor investiţiile ce urmează a se realiza de către AIAS;
 • aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, pe care le poate derula în condiţiile legii;
 • aprobă contractele încheiate de AIAS; 
 • aprobă situaţiile financiare periodice ale AIAS privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
 • analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor;
 • aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul AIAS;
 • aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea AIAS;
 • stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea AIAS, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul AIAS;
 • aprobă participarea AIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;
 • aprobă propunerile de premiere anuale şi trimestriale pentru persoanele din conducerea AIAS;
 • avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a AIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor.

Consiliul de conducere exercită, de asemenea, orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor.

Desfășurarea activității

Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, extraordinare şi în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. În acest sens, consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct.

Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii AIAS de către preşedintele consiliului de conducere.

Tipărire Email

Ultimele știri

România asigură secretariatul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

În cadrul celei de-a 19-a reuniuni plenare a Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile – ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities), eveniment care a avut loc pe data de 26 septembrie 2019 în Varșovia (Polonia), doamna Simona WIST, Șeful Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), a fost desemnată Secretar ENCASIA.

Citește mai departe...

Comunicat de presă privind incidentul de aviație civilă produs în data de 9 iulie 2019 pe pista 08L a Aeroportului Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost notificată în data de 9 iulie 2019, în jurul orelor 20.00 LT, cu privire la faptul că o aeronavă comercială de tip ATR42-500 a aterizat pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, cu roțile trenului de aterizare blocate. Pasagerii și membrii echipajului de la bordul aeronavei au fost debarcați în siguranță.

Citește mai departe...

AIAS e emis raportul final de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017 în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat activitățile de investigație în cazul accidentului de aviație civilă produs în data de 29 noiembrie 2017, în zona pârtiei Borlova din complexul turistic Muntele Mic, județul Caraș-Severin, în care a fost implicat elicopterul tip AS 350 B3 Écureuil, înmatriculat YR-DEX, operat de S.C Dunca Expediții S.A.

Citește mai departe...

Accidente și incidente de aviație civilă

AIAS este autoritatea unică la nivel național care efectuează investigații privind siguranța în cazul evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Click aici pentru mai multe informații.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) elaborează studii și analize privind siguranța zborului și emite buletine informative periodice privind nivelul de siguranță al aviației civile din România.

Click aici pentru mai multe informații.

Recomandări de siguranță

AIAS emite recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile, în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă.

Click aici pentru mai multe informații.